Vedtægter

V E D T Æ G T E R
for GRUNDEJERFORENINGEN SVINØ STRAND

Som vedtaget på generalforsamlingerne 28.juli 1974 – 19.juli 1992-28.juli 2002 – 15.aug.2009

§ 1

Navn: Foreningens navn er ”Grundejerforeningen Svinø Strand”
Foreningens hjemsted er – Svinø, 4750 Lundby

Medlemmer: Alle nuværende og fremtidige ejere eller lejere af parceller, ud-
stykket fra Sandviggård, matr.nr.24 a , Svinø By, Vordingborg Kommune,
har ret og pligt til at være medlemmer af grundejerforeningen i
henhold til den på ejendommen tinglyste deklaration, samt vedtægter
for Svinø Vandværk. Også ejere af omliggende parceller kan optages
som medlemmer, såfremt en generalforsamling ved almindelig stem-
meflertal vedtager dette.
Begæring om optagelse og udmeldelse ved ejerskifte skal ske ved
skriftlig henvendelse til foreningens sekretær, og medlemskabet er
først effektivt, når kontingentet er betalt.

§ 2
Formål : Grundejerforeningens formål er:

1) at varetage medlemmernes interesser som grundejere i enhver
henseende, derunder

2) at administrere og vedligeholde de under grundejerforeningen
henhørende arealer, veje, forsynings-og kloakanlæg.

3) at drage omsorg for, at udstykningen udbygges og opretholdes
som en smuk og veltilrettelagt sommerhusbebyggelse.

4) at udøve påtaleret i overensstemmelse med de på medlemmernes
ejendom tinglyste deklarationer, og de på generalforsamlin-
gen vedtagne bestemmelser for opretholdelse for ro og orden.

5) at etablere lån til anlæg og vedligeholdelse af veje og kloa-
ker. Udgifter afholdes af de ejere eller lejere af grunde,
hvortil vejen er adgangsvej.

Foreningen kan uden ændringer i nærværende vedtægter tilsluttes
eventuelle sammenslutninger af grundejerforeninger eller af hoved-
organisation for sådanne.

§ 3

Generalforsamling: Generalforsamlingen har indenfor de i vedtægterne fastsatte rammer
den øverste myndighed i grundejerforeningens anliggender.

§ 4

Den ordinære generalforsamling afholdes i Svinø i juli måned og
indkaldes skriftligt med 14 dages varsel. Indkaldelsen indeholder
dagsorden, kopi af foreningens reviderede regnskab samt indkomne
forslag .

§ 5

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen fin-
der anledning hertil og skal afholdes, når mindst 1/3 af medlem-
merne overfor bestyrelsen fremsætter skriftlig begæring herom med
angivelse af, hvilke spørgsmål, der ønskes behandlet, og da senest
30 dage efter begæringens fremkomst.

§ 6

Dagsorden: For den ordinære generalforsamling skal der gælde følgende dagsor-
den:

1) valg af dirigent

2) Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det
forløbne år.

3) Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

4) Indkomne forslag

5) Fastsættelse af kontingentet

6) Valg af:
a) 2 eller 3 bestyrelsesmedlemmer
b) 2 eller 3 bestyrelsessuppleanter
c) 2 rivisorer
d) 2 revisorsuppleanter

7) Eventuelt.
8)
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være be-
styrelsen i hænde senest den 15.juni
§ 7

På generalforsamlingen vedtages forslagene med simpel stemmefler-
hed. Ved vedtægtsændringer kræves dog, at over halvdelen af grund-
ejerforeningens medlemmer er til stede, og at 2/3 af de afgivne
stemmer er for forslaget. Er der ikke mødt et tilstrækkeligt antal
medlemmer, indkaldes med 7 dages varsel en ny generalforsamling
senest 15 dage efter. Hvis 2/3 af de på denne generalforsamling
afgivne stemmer er for forslaget, er dette vedtaget uanset de
fremmødtes antal.

§ 8

Stemmeret: På grundejerforeningens generalforsamling og møder har hver
parcel 1 stemme.
Stemmeafgivningen er ikke skriftlig, medmindre dette besluttes på
generalforsamlingen ved almindelig stemmeflerhed.
Både stemmeret og valgbarhed fortabes, såfremt kontingentet til
foreningen ikke er indbetalt inden generalforsamlingen. På enhver
generalforsamling kan et medlem lade sig repræsentere ved et
mødende, stemmeberettiget medlem ifølge skriftlig fuldmagt, men
intet medlem kan dog møde som befuldmægtiget for mere end
1 medlem.

§ 9
Foreningens anliggender varetages af bestyrelsen, som består af 5
medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen. Mindst 1 medlem skal
være fra den nordlige afdeling.
På generalforsamlingen vælges endvidere 2 eller 3 bestyrelsessupple-
anter.
Bestyrelsen konstituerer sig selv, idet der vælges formand, en
næstformand.,en kasserer, en sekretær, en vej/parkmand
Sekretæren fører en forhandlingsprotokol over generalforsamlings-
og bestyrelsesmøder.
Betyrelsen varetager grundejerforeningens forhold i enhver hen-
seende og repræsenterer den i alle forhold.
Bestyrelsen er berettiget til under ansvar overfor generalforsam-
lingen at antage lønnet medhjælp såsom assistance af revisor, ad-
vokat, landinspektør og ingeniør.
Bestyrelsen råder over foreningens midler i overensstemmelse med
vedtægterne, og de på generalforsamlingen trufne beslutninger. Be-
styrelsen kan ikke uden generalforsamlingens beslutning påføre
foreningen gældsforpligtelser.

§ 10

Bestyrelsesmøde: Bestyrelsesmøde holdes så ofte, som forholdende gør det nødven-
digt. Formanden og ethvert bestyrelsesmedlem kan sammenkalde
bestyrelsen. Sammenkaldelsen bør finde sted med mindst 3 dages
varsel, men i påtrængende tilfælde kan formanden sammenkalde
med kortere varsel.

§ 11
Tegningsberettigelse: Foreningen tegnes i alle anliggender af formanden og mindst
1 bestyrtelsesmedlem

§ 12

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden og mindst 2 be-
bestyrelsesmedlemmer er til stede. Beslutninger tages ved simpel
stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme
afgørende.

§ 13

Regnskab og revision: Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet revideres af
2 revisorer.

§ 14

Grundejerforeningens midler hensættes i bank eller sparekasse.
den kontante kassebeholdning, herunder girokonto, må ikke
overstige kr 1.500.

§ 15

Kontingent: Kontingentet forfalder til betaling den 1.juni og skal være ind-
betalt til foreningens kasserer inden generalforsamlingen. Ved
optagelse i grundejerforeningen betales af medlemmer fra nye
udstykninger et indskud på kr 2.500 (udstykning efter 1974)
På generalforsamlingen vedtages kontingentet pr. matrikelnr.
for det kommende år.

§ 16

Opløsning: Foreningen kan opløses i henhold til de tinglyste deklarationer.