Ordensregler

Bilag 1 til vedtægter – 2009/2011/2013/2021

God adfærd på Svinø Strand

Ordensreglement for medlemmer af svinø strands grundejerforening,

For at beboerne kan opnå det fulde udbytte af ophold på Svinø Strand, har generalforsamlingen vedtaget at henstille følgende til foreningens medlemmer:

På vejene må der maksimalt køres med 20 km. i timen. Af hensyn til legende børn og spadserende og af hensyn til støvgener, må der gerne køres med endnu mere nedsat hastighed.

Ejerne af de enkelte grunde har ansvaret for, at gæster, lejere og andre bliver gjort bekendt med disse retningslinjer for god adfærd.

0

Parkering af egen og gæsters bil skal finde sted ud for egen grund eller på fællesarealerne langs med vejene.

0

Græsslåning med motorplæneklipper skal kun finde sted i tiden fra den 15. maj til den 15. august mellem kl. 10.00 og kl. 12.00 og mellem kl. 16.00 og kl.18.00, samt onsdage mellem kl. 18.00 og kl. 20.00.

Det samme gælder for anvendelsen af tilsvarende støjende haveredskaber. Udefra kommende havemedhjælp er omfattet af de samme regler.

0

Der gælder følgende påbud og forbud:

a) Kørsel på de ”grønne stier” er ikke tilladt.
b) Hunde skal føres i snor uden for egen grund, og der skal samles op efter hunden.

Dette gælder såvel på veje og stier samt på stranden og i vandet.

c) Generende høj støj fra f.eks. knallert, motorcykel og crossmaskiner skal undgås.
d) Generende høj støj fra motordrevne både, vandscootere, jetski og lignende skal undgås.
e) Generende høj støj fra radio og TV skal undgås.
f) Fodring af fugle skal undgås.

0

Medlemmerne skal slå deres græsplæner mindst én gang inden og tæt ved den 20. juni og igen mindst en gang inden og tæt ved den 20. august for at hindre spredning af ukrudt.

0

Placering permanent af campingvogne, beboelsesvogne, arbejdsvogne eller telt på grundene skal undgås- bortset fra i eventuelle byggeperiode.

0

Ødelæggelser af veje, der skyldes kørsel med tunge køretøjer f.eks. ved byggearbejder, påhviler det ejeren af den grund, hvor arbejdet er udført at retablere for egen regning.

0

Afbrænding på stranden bør undgås.

0

Ved beplantning skal der tages hensyn til naboer og øvrige beboeres udsyn herunder havudsigt.

Ved beplantning og vedligeholdelse skal planter med rodnet der kan gå i dræn eller i kloak undgås og i givet fald beskæres.

Beplantning/hegn/stensætning skal holdes indenfor egen grund som afmærket af hegnspæle.