Vedtægter

Vedtægter for Grundejerforeningen Svinø Strand

Som vedtaget på generalforsamlingerne 28. juli 1974 – 19. juli 1992 - 28. juli 2002 – 15. aug. 2009.

1

Navn:

Foreningens navn er ”Grundejerforeningen Svinø Strand” Foreningens hjemsted er – Svinø, 4750 Lundby

Medlemmer:

Alle nuværende og fremtidige ejere eller lejere af parceller, ud- stykket fra Sandviggård, matr.nr.24 a , Svinø By, Vordingborg Kommune, har ret og pligt til at være medlemmer af grundejerforeningen i henhold til den på ejendommen tinglyste deklaration, samt vedtægter for Svinø Vandværk. Også ejere af omliggende parceller kan optages som medlemmer, såfremt en generalforsamling ved almindelig stemmeflertal vedtager dette.

Begæring om optagelse og udmeldelse ved ejerskifte skal ske ved skriftlig henvendelse til foreningens sekretær, og medlemskabet er først effektivt, når kontingentet er betalt.

2

Formål:

Grundejerforeningens formål er:

1) at varetage medlemmernes interesser som grundejere i enhverhenseende, derunder

2) at administrere og vedligeholde de under grundejerforeningen henhørende arealer, veje, forsynings-og kloakanlæg.

3) at drage omsorg for, at udstykningen udbygges og opretholdes som en smuk og veltilrettelagt sommerhusbebyggelse.

4) at udøve påtaleret i overensstemmelse med de på medlemmernes ejendom tinglyste deklarationer, og de på generalforsamlingen vedtagne bestemmelser for opretholdelse for ro og orden.

5) at etablere lån til anlæg og vedligeholdelse af veje og kloaker. Udgifter afholdes af de ejere eller lejere af grunde, hvortil vejen er adgangsvej.

Foreningen kan uden ændringer i nærværende vedtægter tilsluttes eventuelle sammenslutninger af grundejerforeninger eller af hovedorganisation for sådanne.

3

Generalforsamling:

Generalforsamlingen har indenfor de i vedtægterne fastsatte rammer den øverste myndighed i grundejerforeningens anliggender.

4

Den ordinære generalforsamling afholdes i Svinø i juli måned og indkaldes skriftligt med 14 dages varsel.

Indkaldelsen indeholder dagsorden, kopi af foreningens reviderede regnskab samt indkomne forslag.

5

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder anledning hertil og skal afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne overfor bestyrelsen fremsætter skriftlig begæring herom med angivelse af, hvilke spørgsmål, der ønskes behandlet, og da senest 30 dage efter begæringens fremkomst.

6

Dagsorden:

For den ordinære generalforsamling skal der gælde følgende dagsorden:

1) valg af dirigent

2) Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

3) Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

4) Indkomne forslag

5) Fastsættelse af kontingentet

6) Valg af:
a) 2 eller 3 bestyrelsesmedlemmer
b) 2 eller 3 bestyrelsessuppleanter
c) 2 rivisorer
d) 2 revisorsuppleanter

7) Eventuelt.
8) Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være bestyrelsen i hænde senest den 15.juni

7

På generalforsamlingen vedtages forslagene med simpel stemmeflerhed.

Ved vedtægtsændringer kræves dog, at over halvdelen af grundejerforeningens medlemmer er til stede, og at 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

Er der ikke mødt et tilstrækkeligt antal medlemmer, indkaldes med 7 dages varsel en ny generalforsamling senest 15 dage efter.

Hvis 2/3 af de på denne generalforsamling afgivne stemmer er for forslaget, er dette vedtaget uanset de fremmødtes antal.

8

Stemmeret:

På grundejerforeningens generalforsamling og møder har hver parcel 1 stemme.

Stemmeafgivningen er ikke skriftlig, medmindre dette besluttes på generalforsamlingen ved almindelig stemmeflerhed.

Både stemmeret og valgbarhed fortabes, såfremt kontingentet til foreningen ikke er indbetalt inden generalforsamlingen.

På enhver generalforsamling kan et medlem lade sig repræsentere ved et mødende, stemmeberettiget medlem ifølge skriftlig fuldmagt, men intet medlem kan dog møde som befuldmægtiget for mere end 1 medlem.

9

Foreningens anliggender varetages af bestyrelsen, som består af 5 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen. Mindst 1 medlem skal være fra den nordlige afdeling.

På generalforsamlingen vælges endvidere 2 eller 3 bestyrelsessuppleanter.

Bestyrelsen konstituerer sig selv, idet der vælges formand, en næstformand, en kasserer, en sekretær, en vej/parkmand.

Sekretæren fører en forhandlingsprotokol over generalforsamlings og bestyrelsesmøder.

Bestyrelsen varetager grundejerforeningens forhold i enhver henseende og repræsenterer den i alle forhold.

Bestyrelsen er berettiget til under ansvar overfor generalforsamlingen at antage lønnet medhjælp såsom assistance af revisor, advokat, landinspektør og ingeniør.

Bestyrelsen råder over foreningens midler i overensstemmelse med vedtægterne, og de på generalforsamlingen trufne beslutninger.

Bestyrelsen kan ikke uden generalforsamlingens beslutning påføre foreningen gældsforpligtelser.

10

Bestyrelsesmøde:

Bestyrelsesmøde holdes så ofte, som forholdende gør det nødvendigt.

Formanden og ethvert bestyrelsesmedlem kan sammenkalde bestyrelsen.

Sammenkaldelsen bør finde sted med mindst 3 dages varsel, men i påtrængende tilfælde kan formanden sammenkalde med kortere varsel.

11

Tegningsberettigelse:

Foreningen tegnes i alle anliggender af formanden og mindst 1 bestyrtelsesmedlem

12

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden og mindst 2 bebestyrelsesmedlemmer er til stede.

Beslutninger tages ved simpel stemmeflerhed.

Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

13

Regnskab og revision:

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Regnskabet revideres af 2 revisorer.

14

Grundejerforeningens midler hensættes i bank eller sparekasse.

Den kontante kassebeholdning, herunder girokonto, må ikke overstige kr. 1.500.

15

Kontingent:

Kontingentet forfalder til betaling den 1.juni og skal være indbetalt til foreningens kasserer inden generalforsamlingen.

Ved optagelse i grundejerforeningen betales af medlemmer fra nye udstykninger et indskud på kr 2.500 (udstykning efter 1974)

På generalforsamlingen vedtages kontingentet pr. matrikel nr. for det kommende år.

16

Opløsning:

Foreningen kan opløses i henhold til de tinglyste deklarationer.